بررسی هیستوپاتولوژیکی بیضه ها بدنبال مسمومیت تجربی باسیسپالتین درسگها

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

سیسـپالتین یـک داروی ضـد رسطـان میباشـد امـا دارای اثـرات سـمی شـدید بـروی بافـت هـای مختلـف بـدن بخصـوص کلیـه هـا، گـوش هـا و بیضـه هـا مـی باشـد و بنابرایـن یکـی از مهمرتیـن عــوارض جانبــی آن نابــاروری برگشــت پذیــر یــا برگشــت ناپذیــر بعــد از درمــان بــا سیســپالتین مــی باشــد.هدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی تغیــرات هیســتوپاتولوژیکی در بافــت بیضــه ســگها بدنبـال تجویـز سیسـپالتین بعنـوان یـک عامـل شـیمی درمانـی موثـر جهـت درمـان تومـور هـای جامـد مـی باشـد.در مجمـوع 10 قـاده سـگ نـر بالـغ از نـژاد آمیختـه ایرانـی در ایـن مطالعـه انتخــاب شــدند)7 آزمایــش،3 کنــرل(. بــه حیوانــات آزمایــش سیســپالتین بــا دوزkg/mg 75/0 بصـورت داخـل وریـدی بـرای 5 روز متوالـی داده شـد.معاینه بالینـی روزی 2 بـار بـه منظـور یافـن نشـانه هـای مسـمومیت بـا سیسـپالتین صـورت گرفـت.در روز 28 مطالعـه، بیضـه هـا بـا روش جراحــی برداشــته شــده و مــورد ارزیابــی هیســتوپاتولوژیکی قــرار گرفتند.مشــاهدات کلینیکــی نیـز مسـمومیت بـا سیسـپالتین را نشـان داد. در ارزیابـی میکروسـکپیآتروفی و دژرسـانس شـدید لولـه هـای منـی سـاز، کاهـش شـدید تعـداد اسـپرم هـا، کـم شـدن سـلول هـای ژرم و رستولـی، تخریــب ســلول هــای نزدیــک مجــرای لولــه هــای منــی ســاز، مخروبــه هــای ســلولی در لومــن لولـه هـای منـی سـاز و کاهـش در سـلولهای الیدیـگ همـراه بـا فیـروز اطـراف عروقـی و حضـور جاینـت سـل هـای چنـد هسـته ای مشـاهده گردیـد.در ارزیابـی ماکروسـکوپی بیضـه هـا کوچـک تربودند.ایـن مطالعـه بـرای اولیـن بـار نشـان مـی دهـد کـه تجویـز سیسـپالتین بصـورت تکـرار شـونده در فواصـل زمانـی کـم بـا دوز بـاال در بیامرانـی کـه مجبـور بـه اسـتفاده از ایـن برنامـه شـیمی درمانـی هسـتند، مـی توانـد منجـر بـه نابـاروری و صدمـات جـدی بـه بیضـه هـا گـردد.

کلیدواژه‌ها