مدیریت پرورش گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در ایـن تحقیـق روندهـای مدیریتـی پـرورش گاومیـش در شـال غـرب ایـران )آذربایجـان غربـی( مـورد بررسـی قـرار گرفـت. کـه در ایـن مطالعـه 100 پـرورش دهنـده گاومیـش در 28 روسـتا از روسـتاهای آذربایجـان غربـی )سـه ناحیـه مهـم پـرورش( مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد سـپس پرسـش نامـه هـای تکمیـل شـده مـورد آنالیـز و بررسـی قـرار گرفتنـد. بـه طـور کلـی نتایـج بدسـت آمـده حاکـی از یـک متایـل مثبـت بـه اشـاعه و پـرورش گاومیـش )61 )%اسـت . امـا بـا وجـود رغبـت زیـاد پـرورش دهنـدگان بـرای پـرورش گاومیـش ،طـی 10 سـال گذشـته تعـداد گاومیـش هـای بیشـر آنهـا )80 )%رو بـه کاهـش بـوده اسـت. نحـوه اداره دامـداری بیشـر )40 )%خانوادگـی و متـام وقـت بـود و اکـر دامـداران )90 )%از تجربه شــخصی خودشــان جهــت فرموالســیون و مدیریــت تغذیــه اســتفاده مــی کــرده انــد. همچنیــن بیشـر پـرورش دهنـدگان اظهـار داشـتند کـه مشـکلی در خصـوص فـروش شـیر و گوشـت دام ندارنـد

کلیدواژه‌ها