بررسی روند تغییرات تولید مثلی گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

بـه منظـور بررسـی رونـد تغییـرات تولیـد مثلـی گاومیـش در رشایـط روسـتایی آذربایجـان غربـی ، 100 پـرورش دهنـده گاومیـش در 28 روسـتا از روسـتاهای آذربایجـان غربـی )سـه ناحیـه مهـم پـرورش( مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. بـه همیـن جهـت پرسشـنامه هـای تکمیـل شـده مـورد آنالیـز و بررسـی قـرار گرفتنـد. آنالیـز نتایـج سـن اولیـن جفـت گیـری دامهـا را در 75 %مـوارد 36-24 مـاه نشـان داد. وزن اولیـن جفـت گیـری در 86 %تـا 400 کیلوگـرم بـود. نحـوه آبسـتنی در 92 %مـوارد از طریـق طبیعـی و توسـط گاومیـش نـر گلـه )51 )%انجـام شـده اسـت. همچنیـن بیشـر پـرورش دهنـدگان) 37 )% علـت عـدم اسـتفاده از تلقیـح مصنوعـی را عـدم وجـود اسـپرم خـوب معرفـی کردنـد.

کلیدواژه‌ها