بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

ایــن مطالعــه جهــت بررســی رونــد تغییــرات تغذیــه ای گاومیــش در جنــوب اســتان آذربایجــان غربـی انجـام گرفـت. درایـن مطالعـه 100 پـرورش دهنـده گاومیـش در 28 روسـتا از روسـتاهای آذربایجـان غربـی ) 3 ناحیـه مهـم پـرورش( مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. بـه همیـن منظـور پرسـش نامــه هــای طبقــه بنــدی شــده آمــاده و در جمــع آوری اطالعــات از پــرورش دهنــده هــا مــورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. سـپس پرسـش نامـه هـای تکمیـل شـده مـورد آنالیـز و بررسـی قـرار گـر فتند. آنالیـز نتایـج مربـوط بـه نـوع منبـع خـوراک نشـان داد کـه 50 %از تغذیـه دسـتی اسـتفاده مـی کننـد. در خصـوص اسـتفاده از مرتـع 64 %از پـرورش دهنـدگان اظهـار داشـند کـه مشـکلی ندارنـد. تعـداد دفعـات تغذیـه در 70 %مـوارد سـه بـار در روز بـوده و خـوراک بیشـر بـه صـورت خـرد شـده بـه مـرف مـی رسـید )57 .)%اقـام خوراکـی غالـب مـورد اسـتفاده توسـط پـرورش دهنـد گان کاه و یونجــه )25 )%و بــه میــزان 5 کیلوگــرم و یــا بیبشــر در هــر وعــده بــوده اســت.طبق نتایـج بدسـت آمـده در 5 %از پـرورش دهنـدگان مـورد مطالعـه از کنسـانرته در تغذیـه گاومیـش اسـتفاده کردنـد

کلیدواژه‌ها