معرفی آزمایش الایزای مبتنی بر پروتئین MBP-G1 به عنوان روش شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس تب بی‏دوام گاوی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

تب بی‏دوام گاوی (BEF) یک بیماری غیر واگیردار در گاو و گاومیش می‏باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا، استرالیا و افریقا پراکنده شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش‏پذیری پروتئین همجوش MBP-G1 بیان شده در باکتری اشرشیاکلی در یک آزمایش الایزای غیر مستقیم خانگی بود. به این منظور پس از کلونینگ ژن G1 از گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در ناقل pMalc2x و متعاقباً بیان پروتئین در سویه Rosetta اشرشیاکلی، پروتئین نوترکیب MBP-G1 تولید شده به عنوان آنتی‏ژن پوشاننده کف پلیت در یک آزمایش الایزا استفاده شد. نتایج آزمایش الایزا نشان داد که این پروتئین نوترکیب توانایی واکنش با سرم‏ موش‏های ایمن شده با واکسن تجاری تب بی‏دوام گاوی و شناسایی آنتی‏بادی‏های ضد ویروس BEF را داشت. بنابراین می‏توان پروتئین همجوش MBP-G1 بیان شده در اشرشیاکلی را به عنوان یک نامزد مناسب جهت طراحی کیت الایزا برای شناسایی گاومیش‏های آلوده به ویروس BEF معرفی نمود.
 

کلیدواژه‌ها