بهداشت و سیستم جایگاه گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در این تحقیق وضعیت پرورش گاومیش از لحاظ بهداشت و سیستم جایگاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده در مورد برخی %) به صورت بسته بوده ، نوع مصالح به کار رفته در سقف 96خصوصیات مهم به شرح زیر بوده است: بیشتر جایگاه ها ی پرورش ( %) ،دیوارها بیشتر آجر یا آستر سیمانی بوده و کف سالن از سیمان ، آخور و آبخوری بیشتر بتونی و شرایط 83اصطبل ها بیشتر چوبی ( %) اظهار کردند که گاومیش 92تهویه در بیشتر آنها خوب بود . بیشتر پرورش دهندگان جایگاه دام را ضدعفونی می کردند و اکثر آنها ( % بوده و برخی موارد تب برفکی و 76نسبت به گاو در مقابل بیماری مقاومتر است. مقاومت گامیش به بیماری در طول یکسال گذشته بیماری باکتریایی و عفونی دیده شده است.

کلیدواژه‌ها