بررسی بافت شناسی، آناتومی و هیستومورفومتری روده های کوچک درگوسفند نژاد لری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

چکیده: گوسفند لری با توجه به جمعیت فراوانی که در لرستان دارد اهمیت به سزایی در اقتصاد منطقه ایفا میکند. در این بررسی ساختمان آناتومی و بافت شناسی روده های کوچک گوسفند نژاد لری مورد بررسی قرار گرفت. روده های کوچک ده راس گوسفند لری )پنج نر، پنج ماده( مورد ارزیابی آناتومی و بافت شناسی قرار گرفت . نمونههای بافتی با سه روش رنگ آمیزی رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، پریودیک اسید چیف )پاس( و آلسیان بلو رنگ شدند. میانگین طول بخش های مختلف روده کوچک شامل دوازدهه، ژوژنوم، ایلئوم به ترتیب: 5/26 سانتیمتر، 01/05 متر و 9/62 سانتیمتر بود. بررسی حاضر نشان داد که شکل پرزهای مخاطی در نواحی مختلف روده کوچک متفاوت است. دردوازدهه پرزها، برگی شکل و به تدریج که به سمت ایلئوم میرود انگشتی شکل میشوند. فراوانی سلولهای جامی شکل در بخشهای مختلف روده کوچک متفاوت است و بیشترین فراوانی در ایلئوم مشاهده گردید. در قسمتهای عمقی بافت پوششی روده های کوچک )در هر سه قسمت( فراوانی سلولهای جامی شکل بیشتر بود.