مطالعه کالبد شناسی بطنهای مغزی گوسفند لری با استفاده از قالبهای خوردگی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تشریحی. دانشکده دامپزشکی. دانشگاه لرستان

2 کارشناس دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

چکیده

اندازه مغز در حیوانات مختلف و حتی افراد یک گونه با توجه به جثه متغیر است و این تغییرات بر اندازه، شکل و موقعیت بطنهای مغزی نیز تاثیر دارد. آموزش برخی از ساختارهای اعضاء بدون وجود قالب داخلی از آنها به سختی ممکن است در حالیکه با وجود قالب آنها فهم مطلب برای دانشجویان به سادگی ممکن میشود. با توجه به موارد فوق، در این تحقیق، به نحوه تهیه قالبهای بطنی مغز در گوسفند لری پرداخته شده است. به این منظور 30 عدد سر گوسفند لری سالم مورد استفاده قرار گرفت. پس از جداسازی استخوانهای سقف جمجمه، فیکس شدن مغزها در محل خود صورت گرفت. با قرار دادن سرسوزنهای فلزی در موقعیت مناسب و هدایت آن به داخل بطنهای جانبی، تزریق ماده قالبگیری شامل سیلیکون و چسب سنگ صورت گرفت. با آماده شدن قالبهای بطنها،  ساختمان، شکل و موقعیت آنها بررسی و مشخص گردید

کلیدواژه‌ها


1-  خالداری،م. 1387. اصول پرورش گوسفند و بز. چاپ سوم. جهاد دانشگاهی واحد تهران. صفحه 132-133.
2- Arencibia, A., Rivero,M.A., Gil,F., Ramُrez,J.A.,  Corbera,J.A., Ramُrez.G.  and Vazquez, J.M., 2005. Anatomy of the Cranioencephalic Structures of the Camel(CamelusdromedariusL.) by Imaging Techniques: A Magnetic Resonance Imaging Study. Anatomy, Histology and Embryology.34:52-55. 
3- Aultman,A., Blythe,J., Soweder,H., Trotter, R and Raoof,A., 2003. Enhancing the value of organ silicone casts in human gross anatomy education. Journal of the International Society for Plastination. 18: 9-13. 
4- Brakkee, J.H., Wiegant, V.M and Gispen, W.H .,1979. A simple technique for rapid implantation of a permanent cannula into the rat brain ventricular system. Laboratory Animal Science. 29 (1): 78-81.
5- Dyce, K. M., Sack, W. O. and Wensing, C. J. G .,1995. Textbook of Veterinary Anatomy. W. B. Saunders Company, Philadelphia. 665-669.
6- Finlay, B.L., Darlington, R.B and Nicastro,N.,2001. Developmental structure in brain evolution. Behavioral and brain sciences. 24: 263–308.
7- Getty, R .,1975. Sisson and Grossman's The Anatomy of the Domestic Animals. 5th ed.  W. B. Saunders company. USA.pp.205-224.
8- Grondin,G.,  Sianothai,A and Olry,R .2000. In Situ Ventricular Casts of S10 Plastinated Human Brains. Journal of International Society of  Plastination. 15(1):18-21.
9- Jung-Woo,N., Chi-Bong, C., Dong-cheol,W., Kyung-Nam, R., Eun-Hee, K., Hwa-Seok, C., Do-Wan, L., Bo-Young, C and Hwi-Yool, K.,2011. Evaluation of Hydrocephalic Ventricular Alterations in Maltese Dogs Using Low Field MRI. International Journal of Applied Research of Veterinary Medicine.9 (1): 58-67.
10- Kӧnig, H.E and Liebich, H.G .,2007. Veterinary  anatomy of domestic mammals, textbook and colour atlas. 3rd ed. Schattauer Gmbh, Germany. pp.489-523.
11- Levinger, I. M .,1971. The cerebral ventricles of the  rat. Journal of  Anatomy. 108(3): 447-451.
12- Levinger, I. M .,1971. Special features of the rabbit cerebroventricular system, studied by the casting method. Journal of  Anatomy. 109(3): 527-533.
13- Levinger, I. M and Keden, J.,1974. A method for the evaluation of the surface area of cerebral ventricles in animals. Journal of  Anatomy.117(3): 481-485.
14- Roberts, T., McGreevy, P and Valenzuela,M .,2010. Human induced rotation and reorganization of the brain of domestic dogs. PLoS ONE. 5(7): 1-7.