مطالعه تغییرات ساختار بافتی پوست ماهی طلایی حوض( Carassius auratus )در شهرستان اهواز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جانوران دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در پژوهش حاضر بافت شناسی پوست طبیعی و ضایعه دیده ماهی طلایی حوض (Carassius auratus) بدون در‌نظر گرفتن عامل بیماری‌زا مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 20 عدد از ماهیانی که علائم کلینیکی را نشان می‌دادند از آکواریوم‌های سطح شهر جمع‌آوری شد. مقاطع بافتی با روش معمول بافت شناسی تهیه و با میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. نتایج نشان داد  پوست طبیعی ماهی طلایی حوض شامل لایه‌های اپیدرم، درم و هیپودرم است. در اپیدرم نیز سلول های موکوسی، سلول‌های هشدار دهنده و سلول‌های پوششی سطحی مشاهده شدند. نتایج حاصل از بررسی نواحی آسیب دیده پوست، هیپرپلازی سلول‌های اپیدرم،کاهش لایه‌های اپیدرمی( نازک شدن اپیدرم)، تهاجم (نفوذ) لوکوسیتها در اپیدرم، تخریب و پارگی اپیدرم ، هیپرتروفی سلول‌های سنگفرشی اپیدرم، پوسته پوسته شدن اپیدرم، ادم بین سلولی، خون ریزی و تغییر شکل گلبول های قرمز خون را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1- آذری تاکامی، ق.1385. مدیریت بهداشتی و روش های پیشگیری و درمان بیماری های ماهی. انتشارات پریور. چاپ دوم. صفحات 16-13.
2- پیغان، ر . مهجور، ا. 1386. آسیب شناسی ماهی تالیف روبرتس رونالد ژ. انتشارات دانشگاه شهید چمران. صفحات 40 و 171.
3- ستاری، م. 1385. ماهی شناسی. جلد اول. تشریح و فیزیولوژی. انتشارات حق شناس. صفحات 62-58 .
4- شاهسونی، د . موثقی، ا. 1381. آسیب شناسی سیستمیک ماهی تالیف فرگوسن هیو دبلیو. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات 74-73. 
5- صیاد بورانی، م.، نظامی، ش. حسن زاده کیابی، ب. 1380. زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی. مجله علمی شیلات. سال دهم، شماره 3. صفحات 70-57 .
6- Akhlaghi, M., Mahjor, A.A., 2004. Some histopathological aspects of streptococcosis in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bulletin of European Association of Fish Pathologists. 24:132-136.
7- El-Atta, M.E.A., El-tantawy, M.E., 2008. Bacterial causes of skin ulcers affection in Tilapia nilotica (Orechromis niloticus) with special referances to its control. International Symposium on Tilapia in Aquaculture: 1419-1435.
8- Halbgewachs, C., Marchant, T.A., Kusch, R. C., Chivers, D.P., 2009.  Epidermal club cells and the innate immunesystem of minnows. Biological Journal of the Linnean Society. 98: 891-897.
9- Hellio. C., Pons, A.M., Beaupoil, C., Bourgougnon, N. and Le Gal Y., 2002. Antibacterial, antifungal and cytotoxic activities of extracts from fish epidermis and epidermal mucus. International Journal of Antimicrobial Agents. 20: 214-219.
10- Howard, T.E., McLeay, D.J. and Walden C.C., 1971. Sub-lethal effects of bleached kraft mill effluents to fish. CPAR Project Report 9-2, Pulp and Paper Pollution Abatement, Ottawa, Canada. pp: 63.
11- Kiryu, Y., Shields, J.D., Vogelbein,  W., Zwerner D.E. and Kator H., 2002.  Induction of Skin Ulcers in Atlantic Menhaden by Injection and Aqueous Exposure to the Zoospores of Aphanomyces invadans. Journal of Aquatic Animal Health. 14:11–24.
12- Pacheco, M. and Santos, M.A., 2002. Biotransformation, genotoxic, and histopathological effects of environmental contaminants in European eel (Anguilla anguilla L.). Ecotoxicology and Environmental Safety. 53: 331–34.
13- Zaccone, G., Kapoor, B.G., Fasulo, S. and Ainis S., 2001. Structural, Histhochemical and Functional Aspects of the Epidermis of Fish. Advances in Marine Biology. 40:254-348.