ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی‌ژن‌های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انگل شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترای داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار انگل شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد میکروب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تشخیص سرولوژیک فاسیولوز یا براساس جستجوی پادتن ضد انگل یا بر پایه جستجوی پادگن انگل در سرم انچام می شود. در صورت جستجوی پادگن تشخیص زود هنگام بیماری امکان‌پذیر می‌گردد. با روش کانترایمونوالکتروفورز می‌توان در کمتر از 3 ساعت وجود پادتن یا پادگن را مورد بررسی قرار داد. به منظور ارزیابی این روش جهت جستجوی پادگن فاسیولا ژیگانتیکا در گاو مطالعه حاضر صورت گرفت. برای این منظور تعدادی کبد گاو آلوده به فاسیولا ژیگانتیکا از کشتارگاه تهیه شد و از انگل‌های جمع‌آوری شده، پادگن ‌های پیکری به روش اولدهام و ویلیامز تهیه گردید. پادگن های مذکور جهت ایمن‌سازی و تولید سرم هیپرایمون به 2 قطعه خرگوش تزریق گردید. جهت جمع‌آوری نمونه‌‌های مثبت و منفی، کبد گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهواز از نظر آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا مورد بررسی قرار گرفت و 40 نمونه خون از گاوان آلوده و 20 نمونه خون از گاوان غیرآلوده اخذ گردید و نمونه‌های سرم، از نظر حضور پادگن ‌‌های گردشی فاسیولا ژیگانتیکا به روش کانترایمونوالکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند. از 40 نمونه سرم گاوان آلوده در کانترایمنوالکتروفورز    36 نمونه مثبت بودند و 20 نمونه سرم گاوان غیرآلوده همگی منفی بودند. حساسیت و ویژگی‌ این تست به ترتیب 90 و 100 درصد محاسبه گردید. با توجه به حساسیت و ویژگی‌ قابل قبول و سرعت بالای این روش، می توان از آن به جهت تشخیص زود هنگام آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا بهره جست.

کلیدواژه‌ها


. اسلامی، ع .1377. کرم‌شناسی دامپزشکی. جلد اول (ترماتودا)، انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 86-45.
2- ذوقی، ا .1376. بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، تالیف اچ. استیل و جیمز. جلد سوم، چاپ اول. انتشارات علمی و فرهنگی تهران. صفحات167-138 . 
3- مؤذنی، م و شارماگائوی، ش .1386. مقایسه آنتی‌ژن‌های خام فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا به وسیله آزمایش‌الیزا. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره 11، صفحات 5-1.
4– نیک اختر، ر. 2009. انگیزه نگهداری سگ. www.qcqats.com.
5- Anderson,  N., Luong, T.T., Vo, N.G., Bui, K.L., Smooker, P. M., Spithill, T., 1999. The sensitivity and specificity of two methods for detecting  Fasciola  infections in cattle. Veterinary Parasitology. 83: 15–24.
 6- Arafa, M.S., Abaza, S. M., El-Shewy, K. A., Mohareb, E.W., El-Moamly, A., 1999. Detection of Fasciola-specific excretory/ secretory (E/S) protein fraction band (49.5 kDa) and its utilization in diagnosis of early fascioliasis using different diagnostic techniques.Veterinary Parasitology. 58 (3): 235-246.
7- Awad, W. S., Ibrahim, A.K., Salib, F. A., 2009. using indirect ELISA to assess different antigens for the serodiagnosis of Fasciola gigantic infection in cattle, sheep and dokeys. Veterinary Parasitology.63: 1-13.
 8- Dalimi, A., Hadighi, R., Madani. R., 2004. Partially purified fraction (PPF) antigen from adult Fasciola gigantica for the serodiagnosis of human fascioliasis using Dot-ELISA technique. Annals of Saudi Medicine. 24(1): 18-20.
9- Fagbemi, B.O., Obarisiagbo, I.O., Mbuh. J. V.,2000. Detection of circulating antigen in sera of Fasciola gigantic infected cattle with antibodies reactive with a Fasciola-specific 88-kDa antigen. Veterinary Parasitology. 58( 3): 235-246.
10- Fascioliasis, F.A .,2006. Eight cases of Lifermann and Vincendeau, P. Dauchy  Medical Malpractice Infection. Clinical and microbiological features. 36(1):42-6.
11- Guobadia, E. E and., Fagbemi. B. O., 1996. Detection of circulating Fasciola gigantica antigen in experimental and natural infections of sheep with fasciolosis. Veterinary Parasitology. 15: 29-39.
12- Ibarra, F., Montenegro, N., 1998. Comparison of three ELISA tests for seroepidemiology of bovine fasciolosis. Veterinary Parasitology. 77: 229-23.
13- Intapan,  P. M., Maleewong, W., Nateeworanart, S., Wongkham,C., Pipitgool, V., Sukolapong, V Sangmaneedet, S., 2003. Immunodiagnosis of human Fasciola gigantic adult worm with the molecular mass of 27 KDa by a Dot - ELISA. Southeast Asian Journal of Tropical  Medicine   and Public Health. 34:717-713.
14-.Kreder, T., Bozic, B., 2002. Counterimmunoelectrophoresis: fast, easy and cost- effective method for the detection of autoantibodies to intracellular antigens. Clinical chemistry and laboratory Medicine. 40(4):428-9.                          
15- Mikhail, E.M., Farid, Z., Youssef, F.G ., Mansour, N. S.,1990. Counterimmunoelectrophoresis for the rapid and specific diagnosis of acute fascioliasis and schistosomiasis .Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 84(3): 400-1.
16- Molina, E.C ., Skerratt, L.F., 2005.Cellular and buffaloes infected with a single dose of  Fasciola gigantica . Veterinary Parasitology. 131: 157-163.                               
17- Oldham ,G ., Williams, L.,1985. Cell mediated immunity to liver fluke  antigens  during experimental  Fasciola  hepatica infection of cattle. Parasite Immunology. 7: 503–516.
18- Paz-Silva, A., Hillyer,G.V., Sanchez, R., Rodriguez, J.R., et al .,2004. Isolation, identification and expression of a Fasciola hepatica cDNA encoding a 2/9 KDa recombinant protein for the diagnosis of bovine fasciolosis. Parasitology Research. 95: 129-135. 
19- Swarup, D., Pachauri, S.P., Sharma, B., Bandhopadhyay, S.K .,1987. Serodiagnosis of Fasciola gigantica infection in buffaloes. Veterinary Parasitology, 01; 24(1-2): 67-74.
20- Velusamy, B., Singh , B.P., Sharma, R.L .,Chandra, D.,2003. Detection of circulating 54 kDa antigen in sera of bovine calves experimentally infected with F. gigantica . VeterinaryParasitology.119:187-195.
21- Vongpakorn, M., Waikagul,  J., Dekumyoy, P.C.,Tasanee, R., Pongponratn, E., 2001. Comparison of ELISA and GPAT in Diagnosis of Bovine Fasciolosis Using Excretory- Secretory Antigen. Tropical Medicine and Parasitology: 24:1-7. 
22- Youssef, F.G., mansour, N.S., Aziz, A.G., 1991. Early diagnosis of human Fascioliasis by the detection copro-antigens using counterimmunoelectrophoresis. Transactions of the Royal society of tropical medicine and Hygiene. 85(3): 383-384.