مقایسه دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی –دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران –ایران

2 استادگروه انگل شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران –ایران

چکیده

تک یاخته سارکوسیست از عوامل بیماری مشترک انسان و دام به شمار می رود. این انگل شیوع جهانی داشته و در بسیاری از حیوانات ایجاد آلودگی می‌کند. از نظر بهداشتی و اقتصادی ضررهای زیادی را به جوامع انسانی و حیوانی تحمیل می‌کند. سارکوسیستیس یکی از شایع‌ترین انگل‌های چهار پایان است. بسیاری از پستانداران وحشی، پرندگان، جانوران خونسرد و انسان را آلوده می‌کند. بعضی از گونه های سارکوسیست ممکن است منجر به بیماری شدید و حتی کشنده در میزبان واسط خود گردند. در این مطالعه، میزان آلودگی به سارکوسیستیس در گوسفندان کشتارگاه شهرستان بروجرد با دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی (هضمی) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. 60 لاشه گوسفند بطور تصادفی طی دو مرحله از کشتارگاه شهرستان‌ بروجرد استان لرستان انتخاب شد. در مرحله‌ی اول، اندام‌های مری، دیافراگم، قلب، عضله سردست و ران به روش ماکرو سکو پی بررسی و در مجموع 17 مورد حاوی کیست ماکرو سکوپی تشخیص داده شدند. در مرحله دوم از 60 نمونه‌ی انتخاب شده نمونه برداری صورت گرفته و پس از استفاده از روش هضمی (پپسین5/2 گرم، اسید کلرید ریک10 سی سی و فسفات بافر100 سی سی) جدا سازی و تهیه گسترش، رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت که 54 نمونه حاوی برادی زوئیت تشخیص داده شد. در این مطالعه اختلاف آماری معنا داری بین دو روش تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی دیده شد. (P<0/001) و حساسیت تشخیص میکروسکوپی نسبت به ماکرو سکوپی قابل ملاحظه بود.
 

کلیدواژه‌ها


1 - ارشد، م. دلیمی اصل، ع. غفاری فرد، ف.1386 .مطالعه مقایسه ای تشخیص سارکوسیستیس در لاشه گوسفند ذبح شده در کشتارگاه تبریز. مجله پژوهش و سازندگی امور دام و آبزیان ،شماره 75.صفحات72-69.
2 - دلیمی، ع. پایکاری، ح. اسماعیل زاده، م. ولی زاده، م. کریمی، غ. معتمدی، غ. عبدی گودرزی، م.1387. تعیین گونه های سارکوسیستیس گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه زیاران قزوین با روش.PCR- RFLPمجله علوم پزشکی مدرس. دوره 11،شماره 1. صفحات 72-65.
3 - رسولی، س. صادقیان، م. کریمیان، ص. ولیزاده، الف، جعفری، ک.1388، بررسی میزان شیوع آلودگی گوشت به تک یاخته سارکوسیست در شهرستان سنندج با روش هضمی، مجله پژوهش نوین دامپزشکی. سال اول شماره 3 . صفحات :32-27.
4- فلاح، م. متینی، م. بیگم کیا، ع. موبدی، الف. 1388. بررسی شیوع آلودگی به انگل های مشترک انسان و دام (کیست هیداتیک، ترماتود های کبدی، سارکوسیستیس) در دامهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. دوره 17 ،شماره 3 . صفحات12-5.
5- کامل، ع.1378 .بررسی میزان فراوانی سارکوسیست در عضلات گوسفند و بز کشتارگاه قائم شهریار به دو روش هضمی و آسیب شناسی، پایان نامه شماره 370 برای دریافت دکترای حرفه ای . دانشکده دامپزشکی آزاد اسلامی واحد کرج. صفحات20-16.
6-Afshar,A.,Naghshineh,R.,Neshat,H.,1974. Incidence of Sarcosporidiosis in sheep in Iran.Tropical Animal Health and production.6(4) :1920-1927
7-Akbarian,H.,Jabelijavan,A.,Eizadi,S.S.,2008.Infection to sarcocyst in cattle,sheep and goat in the slaughterhouse of tonekabon during one year study .6th national congress of parsitology and parasitic diseases of Iran. Karaj.Razi Institute.
8-Anja,H,.Tenter,R.,Astrie,M.,Tokai, J.,1999. Comparision of Immunologicil and Molecular Methods for the Diagnosis of Infections with Pathogenic Sarcocystis species in Sheep . Clinical Medicine . 23(6):293-30
9-Arshadi, M,.Dalimi, A.H,.Ghaffarifar,F,.2007. Comparative study of Sarcocystis diagnosis in Sheep carcauses Slaughterd in Tabriz Slaughterhouse . Journal of Pajouhesh va Sazandegi. 75:68-72
10-Bonyadian, M.,Meshki, B.,2004. Infection rate of Sarcocystis in Slaughtered Livestock in Shahrekord. Journal of pajouhesh va sazandagi .72:14-18.
11-Dehaghi,M.M,.Fathi,S,.Norozi Asl,E,.2011. Survey of Sarcocystis infection in Slaughtered goats in Kerman Abattoir,Southeast of Iran. Journal of Animal and veterinary advances. 10 (9):1205-1208
12-Dubey,G.P,.Speer,C.A,.Fayer,R,.1989. Sarcocystosis of animals and Man.Florida,CRC.Press.
13-Dubey,J.P,.1976. A review of Sarcocystis of domestic animals and of other Coccidian of Cats and Dogs .Journal of American Veterinary Medical Association.169(10) :1067-1078
14-Latif, B.M.A.,Al-Delemi, J.K.,Mohammed, B.S.,Al-Bayati, S.M., Amiry,A.M.,1999. Prevalance of Sarcocystis SPP.In meat production Animals in Iraq. Veterinary Parasitilogy.84:85-90
15- Mirian ,S.J.,Dalimi, A.H.,Habibi,G.,2008. Ferquency of sarcocystis in cattle slaughtered in tehran province. 6th natinnal congress of parsitology and  parasitic diseases of Iran.Karaj.Razi Institute.
16-Oryan, A.,Moghaddar, N.,Gaur,S.N.,1996. The distribution pattern of Sarcocystis species,their transmission and pathogenesis in sheep in fars province of Iran. Veterinary Research communication .20(3):53-243
17-Razmi, G.,Rahbari, S.,2000. Study of Sarcocystis in the domestic ruminants of Tehran and Golestan Province. Journal of veterinary Medicine  ,Shahid Chamran University.40:39-46
18-Ronald, F.,2004. Sarcocystis spp.in Human infections. Clinical Microbiology.17:894-902 
19-Soulsbe,E.J.L,.1982. Helminths,Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals.7thBailliere Tindall . 682-686
20-WWW.Lorestanmet.ir