بررسی اثر باکتری کشی سرم گاو میش

نویسندگان

1 مربی ، گروه دامپزشکی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، بروجرد، ایران

2 دانشیار ، بخش میکروبیولوژی گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری کشی سرم فعال گاومیش بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در فاصله زمانی آبان ماه 1380 تا اردیبهشت 1381، تعداد78 نمونه خون گاومیش تحت کشتار از کشتارگاه صنعتی دام  شهر اهواز جمع آوری گردید. از باکتری استافیلوکوکوس ارئوس رقت های مختلف بر اساس روش مک فارلند تهیه شد و با حجم های مساوی ازسرم حرارت دیده غیر فعال و سرم تازه گاومیشهای تحت مطالعه به مدت یک ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد مجاور گردید و سپس تعداد باکتری های موجود به روش شمارش کلنی در پلیت , شمارش گردید. نتایج نشان داد که با آزمون مربع کای و دقت 05/0>P اختلاف آماری معنی داری بین اثر باکتری کشی سرم فعال و حرارت دیده وجود دارد ولی اختلاف آماری معنی داری بین گروه های گاومیش برحسب سن و جنس دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


1- بواسحاقی ، ح و قربانپور ،م .1379 . مقایسه فعالیت نوتروفیلهای گاو و گاومیش .پایان نامه شماره 377جهت اخذ دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران . صفحات 6-1 .
2- تاج بخش ،ح. 1370 . ایمنی شناسی بنیادی . چاپ پنجم ، انتشارات دانشگاه تهران . صفحات  37-36 و215-213.
3- شیمی ، ا .1380 . اصول ایمنی دامپزشکی  تألیف ایان تیزارد . چاپ اول ، انتشارات سازمان دامپزشکی کشور صفحات 44-34.
4- Bhimani, R.S .,Vendrov ,Y., Furmanski ,P.J., 1999.Influence of Lactoferrin Feeding and injection against systemic staphylococcal infections in mice .Journal of Applied Microbiology .86(1): 135-144
5- Carroll,E .J ., Jasper, D.E., 1977.Bacericidal activity of standard Bovine serum against coliform bacteria isolated from udders and the environment of dairy cows .American Journal of Veterinary Research.38(12):2019-2022
6- carroll, E.J., 1979.The role of lysozyme in killing and lysis of coliform bacteria in the bovine animal Serum and milk concentrations of lysozyme. Microbiology .87(1): 235-244
7- Corbeil, L.B., Blau, K., Inzana ,T.J.,Nielsen, K.H.,Jacob, ,R.H., et al.,1988.Killing of Brucella abortus by bovine serum. Infection and Immunity .56(12):3251-3261
8- Eisenschenk, F.C., Houle ,J.J., Hoftman ,E.M .,1995.Serum Sensitivity of field isolates and laboratory strains of Brucella abortus . American Journal of veterinary Research. 56(12) : 1592-1598.
9- Hahn, G., Tolle, A.,1981.Comparison of human and bovine group B- streptococci (str . agalactiae ) by bactericidal assay .Zentralblatt-Fur- Baktriologie- Mikrobiologie –und- Hygiene. 249(1):15-23
10- Ikeda, M., Sugiyama, K.,1998. Lactoffri markedly inhibits C Virus infection in cultured human hepatocytes .Biocemical and Biophysical Research communications .245(2):549-553.
11- Nikol, V.V., Litvin, V.P., polyakov, A.A.,1974.Natural resistance of Cattle to disease and ways of evaluating it prevention and treatment of Diseases of young farm animals.85-89
12-Swart,P.J.,Kuipers,E.M.,smit,C.,Harmsen,M.C.,Meijer,D.K., 1998. Antiviral activity of Lactoferrin. Advances in Experimental medicine Biology .44(3): 205-213.
13-Yamauchi, K., Wkabayashi, H.,Hashimoto, S.,Teraguchi, S.,Hayasawa,H., Tomita,M.,1998.Effects of orally administered bovine lactoferrin on the immune system of healthy volunteers. Advances in Exprimental medicine Biology .44(3): 261-264.