مقایسه روش میکروسکوپی وPCR در تشخیص آلودگی گوسفندان حامل تیلریا و بابزیا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 مرکز مطالعات کنه و بیماریهای منتقله از آن، گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به بررسی میزان گوسفندان آلوده و حامل تک یاخته تیلریا و بابزیا در خرم آباد باروش PCR و مقایسه آن با روش میکروسکوپی می پردازد. در طی تحقیق از نمونه خون 100 رأس گوسفند 5 منطقه دامپروری این شهرستان DNA استخراج و با آنالیز برروی ژل آگارز تأیید و طی PCR با پرایمرهای  ß.actinاز لحاظ کمی و کیفی آزمایش شد. سپس برای تشخیص وجود پیرو پلاسم‌ها، DNA استخراج شده از نمونه های خونی با پرایمرهای طراحی شده از توالی نوکلئوتیدی محیط کننده ناحیه متغیر ژن 18S rRNA بابزیا و تیلریا با روش PCR تکثیر داده بر روی ژل آگارز با استفاده از اتیدیوم بروماید تحت اشعه UV ارزیابی گردید. در این مطالعه نمونه ها ابتدا با روش مشاهده میکروسکوپی گسترش نازک خون محیطی رنگ‌آمیزی شده بررسی شدند که در 15 گسترش خونی اجرام پیروپلاسمی قابل رویت بودند. در 12 گسترش خونی از نمونه های مثبت اجرام تیلریایی و در 3 نمونه اجرام بابزیایی مشاهده گردیدند. با روش PCR ، 28 نمونه خونی مثبت ارزیابی شدند که 22 نمونه (22%) از آن به تیلریا و 6 نمونه (6%) به بابزیا آلوده بودند. میزان توافق ظاهری دوتست برابر 81% می باشد ودرصورتیکه PCR به عنوان یک آزمون طلایی درنظر گرفته شود میزان حساسیت و ویژگی تست آزمایش مستقیم به ترتیب 9/42% و 8/95% محاسبه می گردد.

کلیدواژه‌ها


- توسلی، م. 1377. بررسی سرواپیدمیولوژیک بابزیا اویس در گوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران با استفاده از تست ایمونوفلورسنت غیرمستقیم (IEAT). پایان‌نامه شماره 69 جهت دریافت دکتری تخصصی انگل‌شناسی، دانشکده دام‌پزشکی دانشگاه تهران.
2- حاج حسین‌لو، م. 1374. بررسی کشتارگاهی بابزیوز گوسفند و بز در شهرستان ارومیه، پایان‌نامه شماره 176، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، صفحه 42. 
        3- حاجی کلایی، م. چنگیزی، ع. لطف‌الله‌زاده، ص. مرزبان، ک. 1382. بررسی فراوانی آلودگی به تیلریا در گوسفند و ارتباط متقابل آن با یافته‌های بالینی در کشتارگاه قائم‌شهر. مجله دام‌پزشکی دانشگاه تهران. دوره 58، شماره 2. 
4- صادقی دهکردی، ز. رهبری، ص. ذاکری، ص.1389. بررسی مرفومتریک و بیولوژی مولکولی بابزیای گوسفند در ایران. هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای بیماری‌های انگلی ایران.
5- غیاثی، ف. 1376. تعیین گونه‌های عامل با بابزیوز گوسفندی و چگونگی پراکندگی کنه‌ها در گوسفندان بیمار شهرستان ارومیه. پایان‌نامه شماره 428 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.
6- نویدپور، ش. 1375. بررسی آلودگی تیلریای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اهواز. پژوهش و سازندگی. شماره 31. صفحه 81 – 78. 
7- Aktas, M.K., Dumanli, N., 2005. Development of polymeras chain, reaction method for diagnosis of BabesiaOvis infection in sheep and goat. veterinary parasitology.104:259– 263.
8-Hadadzadeh, H.R., KHazrainia, P., Haidarpour, M .Zaeemi, M., 2010.geographic distribution of different theileria species in sheep in iran. Fourth asian congress of tropical medicine and paracitology 
9- Hadethi, A.H., and Saffar, T.M., 1988. Prevalence of parasitic infection of sheep in norther Irag. Veterinary  parasitology. 2( 2): 93 – 95
10- Karst,A., Munir,A., 2008. Corrigendum to Molecular Detection of Theileria and Babesia in cattle .venrrinary Parasitol. 158 (4) :295 – 301.
11- Shayan, p., and Rahbari, S., 2005. Simultaneous differentiation between Theileria spp. and Babesia on stained blood smear using PCR. parasitology Research. 97 (4): 281 – 6.
12- Theodoropoulos, G., Gazuali, M., Ikonomopoules, J. A., Kantzoura, V., and Kominakis, A., 2006. Determination of prevalence and risk factors of imfection with Babesia in small ruminant from Greece by polymerase Chain reractionamflication. Veterinary  parasitology .135 (2): 99 – 104.