بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان بروجرد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی انگل‌شناسی دام‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه دام‌پزشکی – دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

    این بررسی طی یک دوره‌ی یک ساله از فروردین تا اسفند ماه سال 1388، جهت تعیین فراوانی تیلریوز گاوی بر روی 860 رأس گاو (در هر فصل 220 نمونه) در شهرستان بروجرد انجام گرفت. پس از ثبت اطلاعات مربوط به هر رأس در پرسشنامه‌ی تهیه شده، از همه دام‌ها معاینه‌ی بالینی به عمل آمد و پس از تأیید بیماری توسط دامپزشک (تورم غدد لنفاوی، زردی مخاط مهبل و چشم، تب، یبوست، شدت تنفس، اسهال، سرفه و آبریزش از چشم ودهان)، خونگیری از گوش دام انجام شد و سپس گسترش خون تهیه شد. بلافاصله پس از فیکس با الکل متانول، نمونه‌ها به آزمایشگاه ارسال و پس از رنگ‌آمیزی با گیمسا از نظر وجود اشکال پیروپلاسمی، اسلایدها مورد بررسی قرار می-گرفتند. از 860 نمونه‌ی بررسی شده در طول سال،536 مورد مثبت گزارش گردید. (فراوانی 32/62 درصد) اختلاف معنی‌داری بین جنسیت در دام‌ها (نر و ماده) در آلودگی با تیلریا مشاهده نگردید (P>0.05). بیشترین میزان آلودگی مربوط به فصل بهار (23/52 درصد) و کمترین آن در فصل زمستان (93/0 درصد) مشاهده گردید (P<0.05). در بین سنین بررسی شده میزان آلودگی به انگل تیلریا، سن‌های بالای 3 سال (26/71درصد) و کمترین میزان گاوهای زیر یک سال (54/3 درصد) مشاهده شد (P<0.05).

کلیدواژه‌ها


1- اکرادی، ل. 1386.بررسی کشتارگاهی بیماری تیلریوز گاوی در شهرستان سنندج. مجله دام‌پزشکی سنندج .1(2). صفحات: 48-43.
2-ت.سلی،م.تک یاخته‌شناسی دام‌پزشکی. 1385.انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، چاپ اول، ص 212.
3- سخا،م.رادفر، م.ح.جانباز، م.1380. مطالعه و بررسی گاوهای مبتلا به تیلریوز ارجاعی به درمانگاه اداره دام‌پزشکی گناباد طی نیمسال اول 1377. مجله تحقیقات دام‌پزشکی ایران.2 (2). ص 186-196.
4- شاهقلیان، ل. 1382. بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان شهرکرد. پژوهش و سازندگی، شماره 59‌، ص 43-41.
5- هاشمی فشارکی،ر. 1366. بررسی در مورد استفاده از سویه-ی تخفیف حدت یافته SA جهت مایه کوبی بر ضد تیلریوز گاوی، مؤسسه واکسن سازی رازی ، وزارت جهاد کشاورزی، ص 6-5.
6- Kaneko, J.J. 1980. Clinical biochemistry of domestic animals. 3rd ed. Academic press,
     New York and London, 576-612.
7-Koch,H.T.,Kambeva,L.,Norval,R.A.,Ocama,J.G.,Masaka,S.,Munatswa  ,F.C.1989.Age
    resistance to Theileria parva infection in calves.Veterinary Parasitology.37,Pp:197-206.
8- Soulsby,E.J.L.1982.Helminths Arthropods and Protozoa of Domesticated 
    Animals.Bailliere Tindall.P:728.
9- Tutushin,M.I.1985.Distribution and Seasonal age Variation of bovine Theileriosis in
    the south of Kazakhstan.Veterinary Bulletine,55:1482.
10- Yuman, P.; Colas, F and Ckeikh, D.1994. Epidemiologic descriptive de la theileriosis 
    bovine a Theileria annulata. Veterinary Pays Trop, 47(2): 147-155
11- Young,a.s.,Groockok,C.N.and Kariuki,D.P. 1988.Integrated control of Tick and tick
    borne disease of Cattle.Africa Parasitology,96:403-411.
12-www.lorestanmet.ir