اثر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش صحرایی دیابتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آناتومی، هیئت علمی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم ، ایران

2 کارشناس ارشد علوم جانوری، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

3 دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، واحد بین الملل، شیراز، ایران

چکیده

    دیابت مهم‌ترین بیماری متابولیک است که منجر به آسیب کلیوی نیز می‌شود. آزاتیوپرین کاربرد وسیعی در درمان بیماری‌های خود ایمنی و پیوند عضو دارد. به منظور مطالعه تأثیر آزاتیوپرین بر بافت کلیه در موش‌های مقاوم به انسولین، این بررسی انجام گرفت. بدین منظور 56 موش صحرائی ( ویستار) با وزنg  20± 200 در 8 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (بدون تیمار)، گروه شاهد که با دریافت روزانه cc140 محلول فروکتوز خوراکی دیابتی شدند و گروه‌های تجربی 1 تا 4 که علاوه بر دیابتی شدن به ترتیب mg/kg/ b.wt (75/3، 5/7، 21و 15 ) آزاتیوپرین در روز 98، به آنها تزریق داخل صفاقی شد. به گروه 5 و 6، به ترتیب (mg/kg 15و21) آزاتیوپرین به همین ترتیب تزریق شد. 24 ساعت بعد، کلیه موش‌ها جدا و در فرمالین 10% تثبیت شد. پس از انجام مراحل پاساژ بافتی، اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شده مطالعه گردید. داده‌های حاصل با (16SPSS(، آزمون ANOVA و دانکن در سطح p<0.01 تحلیل شد. نتایج کاهش معنی‌دار قطر کورتکس و مدولای کلیه در گروه شاهد، گروه‌های تیمار دیابتی و غیر دیابتی و افزایش معنی‌دار در لوله‌های خمیده دور و نزدیک، هنله و گلومرول در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. با توجه به نتایج فوق، آزاتیوپرین با ایجاد اثرات سینرژیک عوارض ناشی از دیابت را تشدید می‌کند لذا بیماران دیابتی، محدودیت مصرف بیشتری در استفاده از این دارو دارند.

کلیدواژه‌ها


1-Ahmad, MS, Ahmed, N, 2006. Antiglycation properties of aged garlic extract
    possible role in prevention of diabetic complications. Journal of  Nutrition, 796-799.
2-Amin, A, Hamza, AA, 2005 . Hepatoprotective effects of Hibiscus, Rosmarinus 
   and Salvia on azathioprine induced toxicity in rats. Life Science, 77(3): 266-78.
3-Amouoghli Tabrizi, B, Mohajeri, D, Doostar, Y, Baradaran Alizade, et al,. 2009. 
   Biochemical and pathological study of protective effect of Vitamin A in Azathioprine- 
   induced hepatotoxicity in Rat, Feyz, Jouranal of Kashan University of Medical
   Sciences. 13: 180-187.
4-Barnett AH, Bain SC, Bouter P, Karlberg B, Madsbad S, Jervell J, Mustonen J 2004.
    Diabetics Exposed to Telmisartan and Enalapril Study Group: Angiotensin-receptor
   blockade versus converting-enzyme inhibition in type 2 diabetes and nephropathy. N 
   Engl J Med 351: 1952 –1961. 
5- David, M, 1993. Long-term complications of diabetes mellitus.New England Journal 
   of Medicine, 328:1676-1685.
6- Hayashi, T, Nozawa, M, Sohmiya, K, Toko, H, Nakao, M, et al,. 1998. Efficacy of 
   pancreatic transplantation on cardiovascular alterations in diabetic rats: an ltrastructural 
   and immunohistochemical study. Transplant Protocol, 30: 335-8.
7-Kaneto, H, Katakami, N, Kawamori, D, et al,. 2007. Involvement of oxidative stress in 
   the pathogenesis of diabetes. Antioxidants & Redox Signaling, 9 (3): 355-66.
8-Rainer, L, Schleicher, ED, 2000. Molecular mechanism of diabetic nephropathy. 
   Clinica Chimical Acta, 297:135–44.
9- Remuzzi G, Ruggenenti P, Perna A, Dimitrov BD, de Zeeuw D, Hille DA,et al. 2004.
   Continuum of renoprotection with losartan at all stages of type 2 diabetic nephropathy: 
   A post hoc analysis of the RENAAL trial results. J Am Soc Nephrol 15 :3117 –3125.
10-Sundby, GB, Ormstad, K, Orrenius, S, 1979. Use of isolated kidney cells for study of 
   drug metabolism. Biochemical Pharmacology, 28:929–935. 
11-Tapner, M, Jones, B, Farrel, G, 2004. Toxicity of low dose azathioprine and 6-
   mercaptopurine in rat hepatocytes. Roles of xanthine oxidase and mitochondrial injury,
   Journal of Hepatology, 40(3): 454-463.
12-Tripathi BK, and Srivastava AK (2006) Diabetes mellitus:complications and 
   herapeutics. Med Sci Monit, , 12: 130-147.
13-Wu, YG, Lin, H, Qi, XM, Wu, GZ, et al,. 2006. Prevention of early renal injury by 
   mycophenolate mofetil and its mechanism in experimental diabetes. International 
   Immunopharmacology, 445–53.