تأثیر غلظت‌های مختلف کلشیسین بر روی صفات کروموزومی گونه اهلی بز نجدی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

    به منظور بررسی تاثیر غلظت کلشیسین در سه سطح (100، 150 و200 میکرولیتر) و زمان تأثیر در سه سطح (1، 2 و 3 ساعت) بر روی صفات کروموزومی میان ده محیط کشت سلول‌های سفید خون بز نجدی، مطالعات سیتوژنتیکی بر روی آنها صورت گرفت. در نمونه های فوق ویژگی‌های کروموزومی از قبیل بازوی بلند و کوتاه کروموزومی اندازه‌گیری شد و بر اساس اطلاعات به دست آمده، طول کل کروموزوم‌ها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. بر روی داده‌های حاصل از صفات کاریوتیپی فوق تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. تجزیه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح 1% نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین محیط‌های کشت و کروموزوم‌ها وجود دارد. برای گروه‌بندی محیط‌های کشت و کروموزوم‌ها از آزمون دانکن استفاده شد که به کمک این روش کروموزوم‌های هر محیط کشت گروه‌بندی شدند. تمام کاریوتایپ‌ها دارای 30 جفت کروموزوم بودند. حداقل طول کروموزومی مربوط به غلظت µl100 و زمان 1 ساعت و حداکثر طول کروموزومی مربوط به غلظتlµ200 و زمان 2 ساعت بود. اثرات متقابل بین تیمارها معنی‌دار نبودند.

کلیدواژه‌ها


1-احمدیان‌تهرانی، پریچهر. 1376. سیتوژنتیک، کروموزوم، توارث وتکامل (ترجمه). چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران
2-ارزانی، احمد. 1375. راهنمای آزمایشگاه ژنتیک وسیتوژنتیک. چاپ اول. اصفهان: نشر ارکان. 
3-ملک‌پور، محمد‌صادق. 1381‌. مطالعه سیتوژنتیکی بزهای رائینی، بومی و آمیخته‌های آنها با الگوی نواربندی G . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
4-هرکی‌نژاد، محمدطاهر. 1378. مطالعه سیتوژنتیکی گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمرینوس، بررسی کاریوتایپ با الگوی نواربندی G. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
5-پیراهری، ام‌البنین.1381‌. مطالعه سیتوژنتیکی گاو سرابی با الگوی نواربندی G. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
6.Mensha J.K., Obadoni B.O., Akomeah P.A., Ikhajiagbe B., and Ajibolu J. 2007.    The effects of sodium azida and colchicines treatments on morphological and 
   yield traits of sesame seed (Sesame indicumL.). African Journal of 
   Biotechnology, 6: 534-538
7.Omidbaigi R., Mirzaee M., Hassani M.E., and SedghiMoghadam M. 2010.
   Induction and identification of polyploidy in basil (OcimumbasilicumL.)
   medicinal plant by colchicine treatment. International Journal of Plant 
   Production 4 (2): 87-98.
8.Omidbaigi R., Yavari S., Hassani M.E., and Yavari S. 2010. Induction of
   autotetraploidy in Dragonhead (DracocephalummoldavicaL.) by colchicines
   treatment. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 18(1): 23-35
9.Bharathi P. and Philomina D. 2010. Effect of nutritional factors and precursors
   on formation of colchicine in Gloriosasuperbain vitro.Research in
   Biotechnology, 1: 29-37.
10.ShahriariAhmadi, F., Dehghan, E., Farsi, M. and Azizi, M., 2008. Tetrapoloid
    induction of Hyoscyamusmuticus L. using colchicine treatment. Pakistan
   Journal of Biological Sciences, 11: 2653-2659