بررسی اثرات پاتولوژی سم ارگانو فسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه در ماهی حوض (Carassius auratus)

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

      با توجه به استفاده روز‌افزون از آفت‌کش‌ها در کشاورزی، ورود این آلاینده‌ها به منابع آبی باعث ایجاد مشکلات حادی در آبزیان از جمله ماهی می‌گردد. 
      در این مطالعه اثرات سم ارگانوفسفره مالاتیون بر روی بافت کبد و کلیه ماهی حوض در محیط آزمایشگاهی بررسی گردید. این سم در کشاورزی نیز کاربرد داشته و به راحتی از طریق آب‌های جاری به استخرهای پرورشی یا حوضچه‌ها وارد می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. 
      مطالعه به صورت آزمایشگاهی انجام گرفت و از سم در غلظت‌های مختلف در چهار تیمار استفاده شد. و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. تیمارها عبارت بودند از، غلظت1 /0، 01/0، 001/0 میلی‌گرم در لیتر و گروه کنترل یا شاهد. در هر آکواریم 20 عدد ماهی و 30 لیتر آب وجود داشت. شرایط برای تمام آکواریم‌ها یکسان بود. پس از گذشت زمان‌های 2،4،6 روز از بافت کبد و کلیه نمونه‌برداری شده و لام پاتولوژی تهیه شد که علائم آسیب‌شناسی در کبد شامل نکروز، خون‌ریزی و هیپرتروفی بود. در کلیه هم تخریب لوله‌ها و خونریزی، دژنراسیون واکئولی مشاهده شد. بنابراین از این مطالعه نتیجه حاصل می‌شود که در غلظت‌های کم و تحت کشنده هم سم روی ماهی اثرات تخریبی خود را می‌گذارد
 

کلیدواژه‌ها


منابع
1. اسماعیلی ،ع. (1382). بررسی اثر سموم علف‌کش (ساترن و ماچتی) و حشره‌کش (مالاتیون و دیازینون) بر مرگ و میر مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، شماره 1832.
2. پوستی، الف. (1378). اطلس بافت‌شناسی ماهی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
3. حسینی، م. (1382). بررسی عوامل احتمالی درگیر در جراحات جلدی ماهی طلایی، پایان‌نامه دکتری دانشکده دامپزشکی دانشگاه گرمسار، شماره 417ص: (12-8)
4. Boyd. C. E. (1979). Water quality in warm water fish ponds. Alabama
   Agricultural Research Station, Alabama. 32P.
5. Haider, S. and R. M. Inbaraj (1986). Relativ toxicity of technical material 
   and commercial formulation of Malathion and Endsulfan to a fresh water 
   fish. Channa punctatus (Bloch). Ecotixicol, Environ. saf; 11 (3): 347-351.
6. Hoque, M. M, M. J. A. Mirja and M. S. Miah (1993). Toxicity of Diazinon ...and sumithion to puntius gonionotus, Bangladesh J. Tran; Dev; 6 (1): 19-26
7.Kabir, S. M. H. and R.Begum (1978). Toxicity of three organophosphorus
   insecticides to singhi fish heteropneustes fossilis (Bloch); Dhaka univ. stud. B 
   26: 115- 122.
8. Lovely, F. (1998). Toxicology of three comonly used organophosphorus
   incecticides to Thai sharputi (Barbodes gonionotus) and african catfish. 
   (daviasgariepinus) fry.Depaertment of fisheries Biology and jenetics, 
   bandladesh agricultural university. Mymensingh, bangladesh. 83 P. M. S. thesis. 
9. Rand, G. M. and S. R. petrocelli (1965). Fundamentals of aquatic Toxicology
   Hemisphere publishing corporation washington. 666p.
10. Rahman M. Z., Z. Hossain, M. F. A. Mollah and G. V. Ahmed (2002).
   Effects of diazinon 60 Ec on Anabas testudineus, chana punctatus and
   Barbodes gonionotus, Naga, the ICLARM quarterly; 25(2): 8-12.