دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. آبسه گردنی در اسب؛ گزارش موردی، سبب شناسی و درمان آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

ابوالفضل برزگر بفروئی؛ موسی جاودانی