دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی ساختار بافتی آبشش ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در طی مواجهه کوتاه مدت با فنانترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

مصطفی موسوی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ پروین خردمند