نویسنده = عبدالهانی شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی انگل های داخلی و خارجی توکای سیاه استان مازندران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 47-48

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا یوسفی یوسفی؛ عبدالهانی شجاعی